سامانه مديريت مكاتبات با ايجاد يك بستر ساده كليه نيازهاي يك دبيرخانه الكترونيك را بصورت كامل پوشش داده و با بكارگيري تكنولوژيهاي ويژه ، فرآيند مكاتبات اداري سازمانهاي متوسط و بزرگ را بصورت كاملاٌ مكانيزه پوشش مي دهد.

 

قابليتهاي عمومي:

 • ايجاد ساختار تشكيلاتي سازمان
 • امكان بايگاني غيرمتمركز و درختي به صورت هوشمند يا دستي
 • امكان طبقه‌بندي موضوعي مستندات
 • پي‌نوشت يا يادداشت‌دهي و گردش نامه
 • امكان گردش همزمان رونوشت‌هاي يک مستند
 • امكان مشاهده  تاريخچه گردش رونوشت و اصل مستند
 • امكان برقراري پيوند بين مستندات  مختلف
 • امكان تعريف انواع روالهاي كاري و گردش مكاتبات
 • قابليت تعيين بازه زماني براي پاسخگويي به ارجاعات نامه
 • امكان اقدام از طرف و تعريف جانشين در يك بازه زماني
 • قابليت اقدام گروهي بر روي نامه ها
 • امكان ايجاد خودكار نامه پاسخ و پيرو
 • معرفي فعاليتهاي خودكار
 • ارتباط يكپارچه با سامانه مديريت
 • ارتباط يكپارچه با سامانه مولد فرمها
 • ارتباط يكپارچه با سامانه پي گيري
 • ارتباط يكپارچه با سامانه پيامها
 • ارتباط يكپارچه با Mail Server و Fax Server
 • ارايه انواع گزارشات پويا به صورت درختي، تفصيلي و نموداري
 • امكان رويداد نگاري كليه فعاليتها و گزارش گيري

 

 

 • ايجاد كارتابل هاي مختلف (جاري، از طرف، بايگاني موقت، سوابق، پيام، پيگيري)
 • مبتني بر گردش كار (Work Flow Based)
 • قابليت استفاده تحت ويندوز و وب
 • پشتيباني از دبيرخانه‌هاي غيرمتمركز و متمركز
 • پشتيباني از پروتكل ECE جهت ارتباطات فراسازماني
 • امكان شماره دهي خودكار يا غير خودكار
 • ثبت نامه وارده،صادره، داخلي و ارسال الكترونيكي آن به مقاصد داخلي يا فرا سازماني
 • امكان پويش نامه و ضمائم آن (انواع فايل)
 • ثبت اقدامات انجام شده در گردش نامه
 • امكان انتقال متن پي نوشت بر روي تصوير نامه
 • امكان استفاده از قلم بر روي تصوير نامه
 • امكان ارتباط با ويرايشگر Word  و استفاده از الگو
 • قابليت رديابي سوابق نامه‌ها
 • امكان جستجوي نامه به روشهاي مختلف
 • تعريف دبير و نقش از طرف
 • امضاي ديجيتال به منظور تضمين اصالت فرستنده
 • امکان تعريف کنترل­هاي مختلف امنيتي از جمله

انواع سطوح دسترسي، دستيابي به سيستم و

اطلاعات