فرآيند ها هسته اصلي کسب و کار سازمان محسوب مي شوند. سامانه مديريت فرآيند ابزار لازم براي تعريف انواع فرايندهاي مورد نياز كسب و كار را فراهم ساخته و روشي يکپارچه براي تعريف، اجرا، بازبيني و مديريت فرآيندهاي کسب و کار را ارايه مينمايد. با استفاده از متدها و ابزارهاي مربوطه حجم کار توسعه راه کار ها به حداقل ‌رسيده و مديريت امور سهل و کارآمد مي شود. هدف BPM، مديريت فرآيندها در سازمان و ارايه ابزاري براي بهبود فرايند‌ها در طي زمان است.

 

قابليتهاي عمومي:

  • ابزار راهبري گردش كار -   FB-WfAdmin

·         معرفي انواع نقش هاي سازماني شامل چارت سازماني , اشخاص حقيقي و حقوقي , سمتها و نقشهاي خودكار

·         معرفي برنامه ها ي اجرايي

·         معرفي فعاليتها و مجريان هر يك

·         معرفي فرآيندهاي سازمان

·         طبقه بندي فرآيندها

·         نمايش وضعيت موتور گردش كار

·         بررسي خطاهاي گردش كار

·         طراحي روندهاي گردش كار به صورت گرافيكي يا متني

·         معرفي انواع ديدگاه هاي فهرست كار

 

  • موتور گردش كار-   FB-WfEngine

·         Graphical Performance Monitor

·         Process Que & Statistics Monitor

·         Work Flow Error Log Monitor

 

  • گرداننده فهرست كار يا كارتابل  FB-WorkList –

·         امكان تعريف فهرست هاي تجميعي انواع كار و فهرست هاي خاص با توجه به تعريف راهبر

 

·        امكان راه اندازي فرآيند جديد بر اساس مجوز كاربر

·       امكان تغيير كارتابل

·        استفاده از ابزارگان تعيين شده توسط راهبر

·        امكان مشاهده تاريخچه گردش كار 

·        امكان اجراي فعاليت هاي مرتبط با مورد كاري

·        امكان اتمام كار بدون گشودن مورد كاري

·        امكان ايجاد پي گيري روي مورد كاري

·         مديريت بايگاني موقت

·        امكان انتخاب كارهاي مشابه و اتمام كار