با استفاده از اين زير سيستم امكان اتصال به بانك اطلاعاتي و طراحي انواع گزارشات متنوع فراهم مي شود. اين ابزار براي نيازمنديهاي خاص و سطح مهارت كاربران عادي تا ماهر تهيه شده است. كاربران مي توانند در يك محيط يكپارچه و انعطاف پذير كليه مراحل گزارش (از جمله تعيين اقلام گزارش، تعيين شرايط ثابت يا متغير گزارش كه در زمان اجرا تعيين مي گردد،تعيين نوع گزارش ، بازبيني نتيجه گزارش و ...) را انجام دهند.

 

قابلیت های عمومی:

  • امكان ساخت انواع گزارش تلفيقي
  • امكان گزارش سازي به صورت تعاملي
  • امكان مرتبط ساختن گزارش به موجوديتهاي سيستم با استفاده از تعيين پارامترهاي ورودي
  • امكان در اختيار قرار دادن گزارش به ساير كاربران با تعيين مجوز هاي دسترسي
  • امكان تهيه گزارش به صورت تفكيكي
  • امكان گروه بندي، مرتب سازي و فيلتر نمودن
  • امكان اجراي گزارش و تعيين پارامترها در محيط تست
  • امكان تهيه گزارش به صورت نموداري
  • امكان اجرا در فعاليتهاي مرتبط
  • امكان ذخيره نمودن گزارش به صورت انواع (Word، Excel، Pdf، Tifو ....)