فرم نگار  ابزاري است جهت مكانيزه نمودن روالهاي كاري شما توسط خود شما و به سليقه شما .

ساخت انواع فرم مورد نياز سازمان شما را در اسرع وقت امكان پذير كرده ايم.  اين ابزار مكمل سيستم اتوماسيون اداري سامان نگاره بوده و با استفاده از آن اغلب فرم هاي مورد نياز سازمان در حداقل زمان ممكن قابل طراحي و توليد  و راه اندازي مي باشند. فرم هاي ايجاد شده مي توانند داراي خصيصه گردش كاري بوده و در فرآيند هاي مختلف سيستم فراخواني گردند. با استفاده از اين ابزار، كاربر قادر خواهد بود تعداد نامحدودي از فرم هاي الكترونيكي را با فيلدها و موٌلفه هاي  مورد نظر خود تهيه و به طرق مختلف در سيستم اتوماسيون اداري مورد استفاده قرار دهد. با توجه به تكنولوژي مورد استفاده در فرم نگار، قابليت ايجاد زير سيستم هاي مختلف بسادگي امكانپذير مي باشد.

مهارتهاي پايه مورد نياز

ابزار فرم نگار داراي قابليتها ي بيشماري است كه در سطوح مختلف دانش برنامه سازي كاربران قابل استفاده است . از ساخت فرمهاي ساده گرفته تا ساخت يك زير سيستم نرم افزاري با انواع مختلف فرم هاي پيچيده كه بر اساس مهندسي نرم افزار بنا شده است. بنابراين طيف وسيعي از كاربران مي توانند از اين ابزار استفاده نمايند و كيفيت محصول نهايي تابعي از مهارتهاي نرم افزاري كاربر آن خواهد بود.

مخاطبين فرم نگار

فرم نگار براي كليه سازمانها ، شركتها و بنگاه هاي اقتصادي قابل استفاده است. خصوصاٌ سازمانهايي كه به سمت تدوين و مستند نمودن فرآيند هاي كاري خود جهت رسيدن به يك دفتر الكترونيكي گام بر مي دارند.  با استفاده از فرم نگار سازمان قادر خواهد بود به سرعت روالهاي عملياتي خود را مكانيزه نموده و پس از آن به سهولت اقدام به تغييرات مورد نياز جهت نيل به يك سيستم بهينه منطبق با تغييرات معمول سازمان خود نمايد.

 

  


 

 

توانمنديهاي فرم نگار

·         در هنگام طراحي و توليد فرم (Design Time)

-         امكان استفاده از پايگاه داده Oracle يا MsSql

-         طراحي فرم  در يك محيط ساده

-         امكان تعريف جداول و ديدگاه ها (Table/View)

-         داراي ابزار Query Builder

-         داراي مجموعه كاملي از مولفه هاي مورد نياز شامل :

 Label, Text Box, Combo Box, Radio Button,

Check Box, Grid, Attachment, Command Button,

Frame, Shape, Image, SmartText,

-         امكان تعريف خصايص ويژه فرم و هر Component

-         داراي ابزار Grid Builder

-           داراي ابزار SmartText Builder

-           داراي ابزار Component Alignment

-           امكان استفاده از Copy, Cut, Paste

-           داراي امكان تغيير اندازه خودكار Component ها (Anchor)

-           امكان تعريف متدهاي On Click ، Validate

-           امكان تعريف Tab Order

-           امكان ايجاد فرم به صورت Master/Detail

-           امكان معرفي برنامه چاپ فرم كه توسط گزارش نگار  تهيه شده است.

-           امكان تعريف اقلام اطلاعاتي فهرست جستجوي فرم

-           امكان پيش نمايش و آزمون فرم در حالت اجرا

-           امكان گروه بندي اقلام اطلاعاتي فرم

-           امكان فراخواني يك فرم از داخل فرم ديگر

-           امكان دريافت اطلاعات از فرم فرا خوانده شده

·         گردش كار (Work Flow)

-         امكان معرفي فرم به عنوان يك فرم گردش كاري

-         ثبت خودكار فرم در موتور گردش كار

-         امكان معرفي پارامترهاي ورودي و خروجي فرم

-         امكان ايجاد Instance هاي مختلف از يك فرم واحد

-         امكان ايجاد روند گردش كار

-         امكان استفاده فرم هاي ايجاد شده به عنوان فعاليت مرتبط يك

 مورد كاري

-         امكان معرفي كارتابل جداگانه و تعيين اقلام اطلاعاتي كارتابل


 

 

·         در هنگام اجرا (Run Time)

-         امكان ثبت، ويرايش، حذف اطلاعات

-         امكان جستجو و بازيابي اطلاعات با استفاده از كليه اقلام اطلاعاتي فرم

-         امكان پيمايش روي اطلاعات فهرست جستجو

-         امكان چاپ فهرست جستجو

-         امكان چاپ فرم

-         امكان استفاده از فعاليت هاي مرتبط

-         امكان پايان كار

(در صورتيكه فرم به عنوان يك فعاليت گردش كار اجرا شده باشد)

-         امكان استفاده از كليه امكانات فرم هاي گردش كاري و كنترل دسترسيها

-         امكان اجراي فرم ها در محيط Web