در اغلب سازمانها با توجه به تنوع و تعدد موارد مختلف كاري ، لزوم تشريك مساعي، بررسي ، تبادل نظر ، پيگيري و تصميم گيري در خصوص آنها از ضروريات مي باشد. اين زير سيستم با فراهم آوردن ابزار لازم مديريت اطلاعاتي جلسات شامل فعاليتهاي لازم در خصوص برنامه ريزي زمان و مكان جلسه ، ارسال دعوتنامه ، مديريت مستدات مرتبط، ثبت صورتجلسه ، ارسال صورت جلسه و پي گيري مصوبات آن، و ارسال پيامهاي يادآوري برگزاري جلسات سازمان را بعهده دارد.

 

قابلیتهای عمومی.

 • امكان تعريف انواع تقويم جلسات.
 • امكان اتصال موضوعي جلسات به يكديگر و پيمايش آنها.
 • امكان تعيين دعوت شوندگان به جلسه و ارسال دعوتنامه به صورت نامه داخلي، نامه صادره، Email يا پيامك.
 • امكان الصاق انواع ضمايم و مستندات به جلسه.
 • امكان مشخص نمودن حاضرين در جلسه.
 • امكان تعيين نقش هاي مختلف جلسه (مدير، دبير، ....).
 • امكان تعيين  جلسه آتي
 • امكان درج مصوبات جلسه و تعيين مسئول پي گيري هر يك.
 • امكان چاپ صورتجلسه و ارسال آن به نقش هاي مورد نظر.
 • امكان مديريت دسترسي.
 • تعيين زمان يارآوري جلسه  و ارسال پيام به دعوت شوندگان.
 • امكان نمايش تقويم جلسات به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه يا فهرست جلسات.
 • امكان كنترل همپوشاني و تداخل  جلسات