وظيفه اين زير سيستم شامل پويش تصاوير نامه و اسناد و مدارك ، ويرايش، ايجاد لايه هاي اطلاعاتي نظير پي نوشت،امضاء ، مارك و ... روي صفحات نامه مي باشد.

 

قابلیتهای عمومی:

  • امكان پويش نامه ، اسناد و مدارك (در محيط وب و ويندوز)
  • امكان اصلاح تصاوير (چرخش، حذف قسمتي از تصوير، كراپ و ...)
  • انتقال متن پي نوشت، دستور يا يادداشت به تصوير نامه
  • امكان درج امضاي كاربر بر روي نامه
  • امكان استفاده از قلم نوري
  • امكان افزودن، درج صفحه جديد به تصوير
  •  امكان حذف صفحه از تصوير
  • امكان مديريت لايه هاي اطلاعاتي تصوير بر اساس مجوزهاي دسترسي كاربر
  • مديريت ذخيره و بازيابي و سازماندهي تصاوير
  • مديريت حجم تصاوير بر اساس سياست سازمان